กลยุทธ์

          ๑. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศ

          ๒. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ

          ๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          ๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

แผนงาน

          ๑. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ

          ๒. พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ

          ๓. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล

          ๔. พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป