ตัวชี้วัด

 

          ๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม

          ๓. ร้อยละของผู้เรียนบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ

มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย

มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล

          ๔. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชการของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา

          ๕. จำนวนของกิจกรรมที่แสดงถึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

มีทักษะ มีความรู้  มีวินัยและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๖. จํานวนโครงการ กิจกรรมที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมน
ทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ๗. จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ  ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม

           ๘. มีระบบในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยรูปแบบ STEAM Model  มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

           ๙. ร้อยละการกํากับติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ