คณะกรรมการบริหารโรงเรียน

           ๑. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                        ประธานกรรมการ

           ๒. รองผู้อำนวยการโรงเรียน                                                   รองประธานกรรมการ

           ๓. นายสุรพล กันอุปัทว์                   ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๔. นายมงกุฎ  จำปาวงษ์                 ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๕. นายวิทยา  ศาสตรวาหา              ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๖. นางวิริยะ  สารผล                      ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๗. นางสุชีรา กันอุปัทว์                   ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๖. นางมาลินี ถวิลการ                    ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๗. นางสวรรค์ ไชยสิงห์                  ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๘. นางมณีรัตน์ วรสาร                    ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๙. นางพิชยาพร ศรีวังสุ                  ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๑๐. นายปัญญา วรสาร                   ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๑๑. นายนฤมิตร พิมพ์หาญ             ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการ

           ๑๒. นางพิมพา  วงษ์สว่าง              ครูชำนาญการพิเศษ                     กรรมการและเลขานุการ