เป้าประสงค์

           

          ๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ   มีคุณธรรม จริยธรรม  มีค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น

 

          ๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีความรู้  มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑  มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล

 

          ๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะ  มีความรู้  มีวินัยและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ

 

          ๔. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

          ๕. โรงเรียนมีระบบในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ด้วยรูปแบบ STEAM Model  มีการกํากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา