เป้าประสงค์

             ๑. ผู้เรียนมีความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมีศักยภาพเป็นพลโลก

            ๒. ครูและบุคลากรของโรงเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

            ๓. โรงเรียนมีสถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนที่สะอาด สวยงาม ร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

            ๔. บุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนมีทักษะชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            ๕. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

            ๖. ครูมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

            ๗. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา    

            ๘. ใช้ระบบคุณภาพในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล