วิสัยทัศน์

              โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่สากล บนพื้นฐานความเป็นไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  รักษ์สิ่งแวดล้อม  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

พันธกิจ

            ๑. จัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  ด้วยหลักสูตรสถานศึกษาตามมาตรฐานสากล ซึ่งตอบสนองความต้องการของชุมชนประเทศชาติและสังคมโลก

            ๒. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะ  ทักษะ  ประสบการณ์ สู่ความเป็นมืออาชีพ

            ๓. พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และบริการส่งเสริมผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ

            ๔. ปลูกฝังผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

           ๕. พัฒนาความเข้มแข็งของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

           ๖. ส่งเสริมครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

            ๗. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ  ทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา

           ๘. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล