วิสัยทัศน์

           โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนสู่สังคม  บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ด้วยครูและบุคลากรมืออาชีพ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

พันธกิจ

          ๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

          ๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑

          ๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ

          ๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

          ๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)
เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐