กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)

                 วันที่ ๒๔ - ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 

เพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ ๑  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร