อบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites

                วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซต์ด้วย Google Sites 

เพื่อให้ครูทุกคนมีสื่อการสอนออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูเป็นอย่างดี