กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting)

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายสุรพล  กันอุปัทว์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียนพร้อมคณะ ได้จัดโครงการประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ขึ้น โดยมีนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เป็นประธานเปิดงาน 

 

พร้อมทั้งพบปะกับผู้ปกครองและตามด้วยหัวหน้ากลุ่มงานต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ครูประจำชั้นทุกระดับชั้นได้มอบเงินเรียนฟรีค่าอุปกรณ์การเรียนรายหัวให้แก่นักเรียนทุกคน  และเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนสำหรับนักเรียนที่ผ่านการคัดกรอง  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นได้สำเร็จลงด้วยดี  ทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคารขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้เป็นอย่างดี