logo kp Copy

เพลงมาร์ชประจำโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร (ข.พ.)

เขาวงพิทยาคาร

เป็นสถานการศึกษาวิชาเด่น

ถิ่นภูไทไร้ทุกข์สุขร่มเย็น

ใครได้เห็นนับเป็นบุญอบอุ่นใจ

ลุ่มภูพานแดนดินถิ่นประเสริฐ

แหล่งกำเนิดสถาบันการศึกษา

เป็นร่มเงามวลเผ่าชาวพารา

ได้ศึกษาหนุนเกษมเปรมดวงมาลย์

ฟ้าชมพูดูเด่นเห็นประจักษ์

สัญลักษณ์ของเราชาวลูกหลาน

ฟ้านั้นหรือคือความหวังดังปณิธาน

ชมพูนั้นคือความรักปักอุรา

เราทั้งผองขอน้อมอภิวาท

ขอประกาศเทิดไว้เหนือเกศา

ไว้เป็นที่พากเพียรเรียนวิชา

เฝ้ารักษาให้คงอยู่คู่ฟ้าเอย

(ทั้งหมด ซ้ำ 2 ครั้ง)