คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

ลำดับที่่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

นายอารีย์  อัยวรรณ

ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

นายธำรงค์  จิตระวัง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

ด.ต.คำพอง  พันธุ์คุ้มเก่า

ผู้ทรงคุณวุฒิ

4

นายประดิษฐิ์  ศรีประไหม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายภูมา  คล่องแคล่ว

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายมีฤทธิ์  ศรีประไหม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายวิเศษ  คำไชโย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

นายประไม  พิมพ์เภา

ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน

9

นายประเวทย์  บุษมงคล

ผู้แทนองค์กรชุมชน

10

นายกีฬา  ศรีวรขันธุ์

ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น

11

พ.ต.ท.หญิงวรรณา  คนซื่อ

ผู้แทนศิษย์เก่า

12

นายสุทิน  นาเทเวช

ผู้แทนองค์กรศาสนา

13

นายชาญศิษฎ์  โคกลือชา

ผู้แทนองค์กรศาสนา

14

นายบัญชา  จันทร์เปล่ง

ผู้แทนครู

15

นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง

เลขานุการ/ผู้บริหารสถานศึกษา