ข้อมูลทั่วไป

                 หลังจากที่กิ่งอำเภอเขาวงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเขาวง เมื่อพ.ศ. 2517 ประชาชนในเขตอำเภอนี้โดยเฉพาะในตำบลคุ้มเก่า ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลสงเปลือยและตำบลหนองผือได้ยื่นคำร้องต่อนายวุฒิ จรีแสน นายอำเภอเขาวงในขณะนั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2517 โดยขอให้ทางราชการเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในเขตตำบลคุ้มเก่า  อันเป็นที่ตั้งของอำเภอ ทางอำเภอจึงได้เสนอเรื่องไปตามลำดับถึงกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ครั้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2518  จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร” เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ. 1-3) เป็นแบบสหศึกษา  โดยมีนายเจริญ  อิ้งจะนิล  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารเป็นคนแรก ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง โรงเรียนแห่งนี้จึงมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ