หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โดย : admin
อ่าน : 818
จันทร์ ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ 

ชื่อเรื่อง              รายงานการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
                          โดยใช้ชุดกิจกรรมการ  อ่านภาษาอังกฤษ  เพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD
ผู้ศึกษา              นางดาวธีรัตน์  พลขยัน  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
หน่วยงาน           โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
                          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
ปีที่พิมพ์             พ.ศ. 2561     
 

บทคัดย่อ
 
               การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD นี้ เป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้และส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ โดยมีเทคนิคการเรียนรู้แบบประสบความสำเร็จแบบเป็นทีมเน้นการช่วยเหลือกันและกัน ซึ่งเหมาะสมและตรงกับปัญหาและความต้องการของผู้เรียน การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อ ความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่าน เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ที่กำลังศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม (อ่าน เขียน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) ใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งการทดลองที่มีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวโดยทดสอบก่อนและหลังเรียน (The one group pre- test post-test design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อ ความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 8 แผน ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมได้ค่าเฉลี่ย 4.73 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ    4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ  มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.35 – ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.32 – 081 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.44 ถึง 0.94 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 ในการดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ทำการทดสอบก่อนเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น มีการทำกิจกรรมในบัตรกิจกรรม และมีการทดสอบท้ายบทเรียน เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมครบทั้ง 8 แผน  มีการทดสอบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนทันทีเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากนั้นสอบถาม   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการอ่านที่สร้างขึ้น แล้วนำผลการทดสอบมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่า t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า
                1.  หาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  77.40/76.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  คือ  75/75
                2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD เท่ากับ 0. 6425 ซึ่งหมายความว่า การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม  การอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD ทำให้นักเรียนพัฒนาทักษะการอ่าน  ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเพิ่มขึ้นเท่ากับ 0.6425 คิดเป็นร้อยละ 64.25
               3.  นักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบ การเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
               โดยสรุป การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD  มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนในระดับดีมาก ดังนั้นจึงควรนำรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดกิจกรรมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค STAD มาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนให้พัฒนาขึ้น