[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning

ราคาน้ำมัน ปตท.
พยากรณ์อากาศ

  
ประวัติโรงเรียน  
 

ประวัติโรงเรียน


                    หลังจากที่กิ่งอำเภอเขาวงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเขาวง เมื่อพ.ศ. 2517 ประชาชนในเขตอำเภอนี้โดยเฉพาะในตำบลคุ้มเก่า ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลสงเปลือยและตำบลหนองผือได้ยื่นคำร้องต่อนายวุฒิ จรีแสน นายอำเภอเขาวงในขณะนั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2517 โดยขอให้ทางราชการเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในเขตตำบลคุ้มเก่า  อันเป็นที่ตั้งของอำเภอ ทางอำเภอจึงได้เสนอเรื่องไปตามลำดับถึงกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ครั้นเมื่อวันที่  20  พฤษภาคม  พ.ศ. 2518  จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร” เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม.ศ. 1-3) เป็นแบบสหศึกษา  โดยมีนายเจริญ  อิ้งจะนิล  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารเป็นคนแรก ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง 
 
เกียรติคุณโรงเรียน
-          ปีการศึกษา 2549  โรงเรียนผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 1 ของจังหวัดกาฬสินธุ์
-          ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลของจังหวัดกาฬสินธุ์(WOLRDCLASS STANDARD SCHOOL)
         
 วิสัยทัศน์
                        พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลก บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ จัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
             
พันธกิจ

            1. พัฒนานักเรียนให้เป็นพลโลก (World Citizen)
            2. จัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล (World-class Standard)
            3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Quality System Management)
           4. พัฒนาเทคโนโลยี  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา
           5. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  อย่างต่อเนื่อง
           6. สนับสนุนชุมชนและองค์กรต่างๆ ให้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ปรัชญาของโรงเรียน     ปญ.ญา   ว  ธเนน    เสย.โย       ปัญญา  แล  ประเสริฐกว่าทรัพย์
คติพจน์ของโรงเรียน     การศึกษาเพื่อชีวิต
คำขวัญของโรงเรียน      เรียนดี  ประพฤติชอบ  รอบรู้งาน
สีประจำโรงเรียน            ฟ้า-ชมพู
ต้นไม้ประจำโรงเรียน     ต้นกันเกลา  ภาษาถิ่นเรียก ต้นมันปลา
 ตราประจำโรงเรียน       เป็นรูปทิวเขาสูงตระหง่านมีท้องทุ่งนาอันกว้างไกลและแหล่งน้ำเต็มไปด้วย
                                      พืชพันธุ์ธัญญาหารเขียวขจีไปทุกหนแห่ง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์