adminkpk

ต้อนรับผู้อำนวยการอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านใหม่ คือท่านผู้อำนวยการอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดงานนี้ขึ้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงต้อนรับจากคณะครู และนักเรียน อาทิ การเล่นดนตรีพื้นเมือง การรำบายศรีประยุกต์ และการฟ้อนภูไท ซึ่งเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงาม ควบคู่กับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ทั้งนี้ทางคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับและได้รับเกียรติจาก นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 รวมทั้งคณะผู้บริหารและคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 คณะครูจากโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายธีรภัทร วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำข้าราชการครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุข แห่งอาณาราษฎร ณ บริเวณโดมโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายธีรภัทร  วงษ์สว่าง เป็นประธานในพิธี วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ ลงนามถวายพระพรชังมงคล และจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระองค์ท่าน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมงานสวน พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  กิจกรรมย่อยส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์  ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   PLC (Professional Learning Community) ให้กับคณะครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานและวิทยากรในการอบรม ส่งผลให้คณะครูมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ให้กับคณะครู ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละรายวิชาได้เป็นอย่างดี

สพม.24 นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ มานิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร