ผู้บริหารโรงเรียน

นายวิเชียร ด่านขุนทด

นายวิเชียร ด่านขุนทด

ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวีรศักดิ์ ไชยขันธุ์

นายวีรศักดิ์ ไชยขันธุ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมงคล ญาติสังกัด

นายมงคล ญาติสังกัด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน