โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ และนายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จำนวน 292 คน โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ณ วัดป่าพุทธบุตร บ้านโพนวิมาน ตำบลกุดสิมคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียนเพื่อนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นคนดีของสังคม กิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี