Day: June 2, 2022

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารรับการตรวจเยี่ยม และรับฟังคำชี้แนะจากคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดย นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเปรมฤดี เรืองชัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้ารับการตรวจเยี่ยม และรับฟังคำชี้แนะจากคณะกรรมการ นำโดย ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ร่วมกับบริษัท อินฟินิตี้ เฮลท์ แคร์ จำกัด ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่นักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง เตรียมพร้อมเพื่อสำหรับการเรียนที่มีประสิทธิภาพ เป็น “โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ” ซึ่งมีรายการตรวจได้แก่ ตรวจหาดัชนีมวลกาย (BMI)  ตรวจการได้ยินเบื้องต้น ตรวจสุขภาพฟัน ตรวจความดันโลหิตและชีพจร ตรวจตาบอดสี ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ตรวจวัดแรงบีบมือ ตรวจวัดสายตา และตรวจวัดความอ่อนตัว                  โดยทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ และนายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร คณะครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง อำเภอเขาวง  จังหวัดกาฬสินธุ์ มาให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (รอบเก็บตก) ให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 COVID 19) และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา โรงเรียนเขาวงพิทยาคารโดยการนำของนายวิเชียร ด่านขุนทด, ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้