พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564  กองลูกเสือโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร  ด่านขุนทด  ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  นายวีระศักดิ์  ไชยขันธุ์   รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน และนายมงคล  ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียน  พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และกองลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร  ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6  ( 25 พฤศจิกายน)   เพื่อน้อมรำลึกถึงพระหากรุณาธิคุณของพระองค์ ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย นับว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมอันแท้จริง  หลังเสร็จพิธี  ลูกเสือ – เนตรนารี ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนโดยพร้อมเพรียงกัน