Month: August 2020

การอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ดำเนินการโครงการพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งจิตอาสา ได้จัดการอบรมโครงการ ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จำนวน 120 คน โดยเริ่ม กิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสาสู่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ โดยทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ รับหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดในครั้งนี้ คณะครู ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคารตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า covid-19

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวง พิทยาคาร คณะผู้บริหาร ครูนักเรียนเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า covid-19 ซึ่งมีผู้บริหาร ครูจำนวน 13 ราย นักเรียนจำนวน 86 ราย รวมทั้งสิ้น 99 ราย ซึ่งในการตรวจครั้งนี้ได้รับความ อนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงได้เข้ามาให้ความรู้ แนะนำและสาธิตวิธีการตรวจให้แก่ทางโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง ทีมงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนที่ได้ควบคุมดูแลนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND ) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND )ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 โดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ให้แก่นักเรียนที่ได้ รับทุนจำนวน 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท ขอขอบคุณนางอรุณี วรรณรส และคณะ ครูผู้ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับ งานกองทุนครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2554 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำโดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวิทยาศาสตรวาหา และตัวแทนจากคณะครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งชาวผู้ไทยเขาวงเรียกกิจกรรมนี้ว่า “เอดละวานเก่วข้าว” ในแปลงนา ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ของนายธวัชชัย วงค์ธิเบศร์, กำนันตำบลคุ้มเก่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงาม  เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวเขาวงตลอดจนสานสัมพันธไมตรี ความรัก ความสามัคคีอันดีงามของคนในท้องถิ่นและชุมชน ให้แน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ขึ้น ไปด้วย  กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างรอยยิ้มที่อบอุ่นและกำลังใจให้แก่ชาวนาและเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ในวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้รับเกียรติจาก นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง โดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เป็นประธานในการจัดการอบรม และได้รับเกียรติ จากว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คงสภาพ และเลื่อนวิทยฐานะของตนเองได้ จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวง พิทยาคาร นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ ,นายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมทีมงานพยาบาลโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอเขาวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง และคณะครูทุกท่านมา ณ โอกาสนี้