วันที่ 1 มิถุนายน 2565 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดย นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางเปรมฤดี เรืองชัย ครูผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา ได้นำนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้ารับการตรวจเยี่ยม และรับฟังคำชี้แนะจากคณะกรรมการ นำโดย ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้