โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมงานสวน พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  กิจกรรมย่อยส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์  ขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *