มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND ) ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF THAILAND )ประจำปีการศึกษาที่ 1/2564 โดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ให้แก่นักเรียนที่ได้ รับทุนจำนวน 11 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท ขอขอบคุณนางอรุณี วรรณรส และคณะ ครูผู้ดูแลและประสานงานเกี่ยวกับ งานกองทุนครั้งนี้มา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *