อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ให้กับคณะครู ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ พัฒนาครูผู้สอนให้สามารถผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละรายวิชาได้เป็นอย่างดี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *