การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA)

ในวันอังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้รับเกียรติจาก นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ มาเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกตำแหน่ง โดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เป็นประธานในการจัดการอบรม และได้รับเกียรติ จากว่าที่พันตรีจรัญ น่วมมะโน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนายวิญญู อุตระ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ มาเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งทางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้รับความรู้และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนา คงสภาพ และเลื่อนวิทยฐานะของตนเองได้ จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *