อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   PLC (Professional Learning Community) ให้กับคณะครู ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ซึ่งในการอบรมครั้งนี้นายธีรภัทร  วงษ์สว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ให้เกียรติเป็นประธานและวิทยากรในการอบรม ส่งผลให้คณะครูมีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมายและภารกิจร่วมกัน โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบดูแลสนับสนุนสู่การเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็นสำคัญ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *