นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ 2554 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำโดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวิทยาศาสตรวาหา และตัวแทนจากคณะครูโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ซึ่งชาวผู้ไทยเขาวงเรียกกิจกรรมนี้ว่า “เอดละวานเก่วข้าว” ในแปลงนา ในพื้นที่หมู่ที่ 8 ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ของนายธวัชชัย วงค์ธิเบศร์, กำนันตำบลคุ้มเก่า กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีงาม  เป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาวเขาวงตลอดจนสานสัมพันธไมตรี ความรัก ความสามัคคีอันดีงามของคนในท้องถิ่นและชุมชน ให้แน่นแฟ้นยิ่ง ๆ ขึ้น ไปด้วย  กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมนี้ได้สร้างรอยยิ้มที่อบอุ่นและกำลังใจให้แก่ชาวนาและเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดียิ่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *