กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางสวรรค์ ไชยสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิทยา ศาสตรวาหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนฤมิตร พิมพ์หาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายประพฤติ เศษฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางบังอรอินทร์ รังกลิ่น
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจงแจ่ม สิทธิเพ็ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเสถียร วงษ์ศรีแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมาลาศรี วิเศษดี
ครูชำนาญการพิเศษ