กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณีรัตน์ วรสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวมณีรุ้ง เรืองไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
นายอภิชาติ พิลายนต์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวรเชษฐ์ สายันเกณะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัตนา ยี่วาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวารยาณีย์ เพชรมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิมพา วงษ์สว่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเพชรมณี กว้างสวาสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวรีวรรณ ทวีบท
ครูชำนาญการพิเศษ
นายทองพูล ทวีบท
ครูชำนาญการพิเศษ
นายนิติศาสตร์ หงษ์ชูตา
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุพัตรา จำเริญเจือ
ครูผู้ช่วย
นายศุภวิชญ์ วรสาร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์
ครูชำนาญการ
นายอภิวัฒน์ อัยวรรณ
ครูอัตราจ้าง
นางสาวณัฐพร บุญเทพ
ครูอัตราจ้าง