รับสมัครนักเรียน ชั้น ม.1และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนเขาวงพิทยาคารรับสมัครนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2566