กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุชีรา กันอุปัทว์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางไพรัช ศรีราชา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุชานาฏ วรรณพฤกษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวณัฐกานต์ บุญทรง
ครูชำนาญการ
นางสาวนันทนี สีเสน
ครูผู้ช่วย