กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสุชานาฏ วรรณพฤกษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางสาวณัฐกานต์ บุญทรง
ครูชำนาญการ
นางสาวนันทนี สีเสน
ครูผู้ช่วย