กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายปัญญา วรสาร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นางวิริยะ สารผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเชิญศิลป์ คะยอมดอก
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมาลี โพนตุแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวประจวบ บาลเพ็ชร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเปรมฤดี เรืองชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดาวธีรัตน์ พลขยัน
ครูชำนาญการ
นางสาวลลิตา คิอินธิ
ครู