คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเขาวงพิทยาคารตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า covid-19

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวง พิทยาคาร คณะผู้บริหาร ครูนักเรียนเข้ารับการตรวจ ATK เพื่อคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า covid-19 ซึ่งมีผู้บริหาร ครูจำนวน 13 ราย นักเรียนจำนวน 86 ราย รวมทั้งสิ้น 99 ราย ซึ่งในการตรวจครั้งนี้ได้รับความ อนุเคราะห์จากทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวงได้เข้ามาให้ความรู้ แนะนำและสาธิตวิธีการตรวจให้แก่ทางโรงเรียน กิจกรรมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นลงด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง ทีมงานอนามัยและส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนที่ได้ควบคุมดูแลนักเรียนมา ณ โอกาสนี้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *