ผู้บริหารโรงเรียน

นายวิเชียร ด่านขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมงคล ญาติสังกัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน