ประวัติโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

               หลังจากที่กิ่งอำเภอเขาวงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2512 และยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเขาวง เมื่อพ.ศ. 2517 ประชาชนในเขตอำเภอนี้โดยเฉพาะในตำบลคุ้มเก่า ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลสงเปลือยและตำบลหนองผือได้ยื่นคำร้องต่อนายวุฒิ จรีแสน นายอำเภอเขาวงในขณะนั้น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2517 โดยขอให้ทางราชการเปิดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขึ้นในเขตตำบลคุ้มเก่า อันเป็นที่ตั้งของอำเภอ ทางอำเภอจึงได้เสนอเรื่องไปตามลำดับถึงกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2518 จึงได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร” เปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ. 1-3) เป็นแบบสหศึกษา โดยมีนายเจริญ อิ้งจะนิล ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนเขาวงพิทยาคารเป็นคนแรก ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบันคือนายอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา โรงเรียนแห่งนี้จึงมีความเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ