กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางมาลินี ถวิลการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายสุพจน์ เจริญชาติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสมถวิล ถวิลการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางวันเพ็ญ ถวิลการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกิตติพร อารมณ์สวะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายษัฑวัต สุดานิช
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอรุณี วรรณรส
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววราภรณ์ วรรณทอง
ครูชำนาญการพิเศษ