วิสัยทัศน์

        โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพที่ยั่งยืนสู่สังคม บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยครูและบุคลากรมืออาชีพ บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

พันธกิจ

๑. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
๓. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ
๕. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
๖. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology)เพื่อพัฒนามุ่งสู่ Thailand ๔.๐

เป้าประสงค์

๑. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น
๒. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
๓. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ มีความรู้ มีวินัยและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
๔. โรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๕. โรงเรียนมีระบบในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ ด้วยรูปแบบ STEAM Model มีการกํากับติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. ร้อยละของผู้เรียนที่มีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้องเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม อัตลักษณ์ มีจิตสาธารณะ มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อครอบครัว ผู้อื่นและสังคมโดยรวม
๓. ร้อยละของผู้เรียนบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัยมีความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล
๔. ผลสัมฤทธิ์ทางวิชการของผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษา
๕. จำนวนของกิจกรรมที่แสดงถึงผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ มีความรู้ มีวินัยและจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
๖. จํานวนโครงการ กิจกรรมที่น้อมนําพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๗. จํานวนแหล่งเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม
๘. มีระบบในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการด้วยรูปแบบ STEAM Model มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา
๙. ร้อยละการกํากับติดตาม ประเมินผล และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์


๑. การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนสู้ความเป็นเลิศ
๒. การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มืออาชีพ
๓. การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ

แผนงาน

๑. พัฒนากลุ่มบริหารวิชาการ
๒. พัฒนากลุ่มบริหารงบประมาณ
๓. พัฒนากลุ่มบริหารงานบุคคล
๔. พัฒนากลุ่มบริหารทั่วไป