สพม.24 นิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 นำคณะกรรมการนิเทศบูรณาการ มานิเทศและตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) พร้อมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร