โรงเรียนเขาวงพิทยาคารนำนักเรียนระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2

ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดย นายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวง พิทยาคาร นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ ,นายมงคล ญาติสังกัด รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูพร้อมทีมงานพยาบาลโรงเรียน ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 ณ หอประชุมอำเภอเขาวง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาวง และคณะครูทุกท่านมา ณ โอกาสนี้