การอบรมโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา

เมื่อวันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร ได้ดำเนินการโครงการพอเพียง สู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งจิตอาสา ได้จัดการอบรมโครงการ ครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จำนวน 120 คน โดยเริ่ม กิจกรรมตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และมีจิตอาสาสู่นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ โดยทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร นำโดยนายวิเชียร ด่านขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาวงพิทยาคาร พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์ รับหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิด และพิธีปิดในครั้งนี้ คณะครู ครูที่ปรึกษาทุกห้องเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี