กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุรพล กันอุปัทว์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบัญชา จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุขศิลป์ ชิณเทศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจันทร์ ธิธรรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนิษฐา บุ่งอ้อม
ครูชำนาญการ
นายสันติ บัวบาน
ครูชำนาญการ