กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายบัญชา จันทร์เปล่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
นายจันทร์ ธิธรรมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกนิษฐา บุ่งอ้อม
ครูชำนาญการ