ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ต้อนรับผู้อำนวยการอดุลศักดิ์ ศรีปัญญา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดงานต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน ท่านใหม่ คือท่านผู้อำนวยการอดุลศักดิ์  ศรีปัญญา อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม ซึ่งทางโรงเรียนเขาวงพิทยาคารได้จัดงานนี้ขึ้น

Read More »

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดให้มีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 24

Read More »

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร จัดกิจกรรมอบรมตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมหลักส่งเสริมงานสวน พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน  กิจกรรมย่อยส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนของจังหวัดกาฬสินธุ์  ขึ้นระหว่างวันที่

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   PLC (Professional Learning Community) ให้กับคณะครู

Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนเขาวงพิทยาคารจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนออนไลน์ ให้กับคณะครู ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์2 เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนและการเรียนรู้

Read More »